Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm değişen ve gelişen kentlerin ihtiyaçlarına çözüm üretebilmek üzere uygulanan politikalar bütünüdür. Bu bağlamda düşünüldüğünde kentsel dönüşüm şekil ve format değişikliklerinden geçse dahi kentler var oldukça işlemeye devam edecektir.

 

Günümüzde pek çok başka hususta da olduğu gibi kentsel dönüşümde de tepeden inme plan ve programlar uygulamada kentsel sorunlara kalıcı çözümler üretememektedir. Bu açıdan bakıldığında kentsel dönüşüm stratejilerinin geleceğinin daha da katılımcı ve bütüncül yaklaşımlarda görmek kaçınılmazdır. 

 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kenti İstanbul, hem kamu müdahalesi ile hem de kamu müdahalesi dışında  yapılan çesitli türlerde “kentsel dönüşüm” projelerine yoğun biçimde sahne olmaktadır. Kentsel dönüşümü  gerektiren nedenler kentte yaşayanlara insanca yaşam koşullarının sağlanması, kent estetiği tarihi ve kültürel  değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gibi yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile ilintili  gereksinimlerin yanında deprem gibi doğal afet riskine karşı bir tedbir yolu olarak ele alınmalıdır.  Herhangi bir  doğal afet sırasında olası can ve mal kaybını önlemek için oluşabilecek riskler öngörülmeli buna göre gerekli  tedbirlerin alınarak doğal afetlerin sonucunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçları etkilerinin hafifletilmesi  sağlanmalıdır.